Statut

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod Jednym Dachem” z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem 188

Tekst ujednolicony

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod Jednym Dachem” z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, Obryte 188, 07-215 Obryte.

§2

Stowarzyszenie „Pod Jednym Dachem” z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, Obryte 188 zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych jako członków wspierających o celach niezarobkowych.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. tj. 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Obryte 188, 07-215 Obryte, gm. Obryte.

§5

Stowarzyszenie podlega rejestracji, posiada osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7

Stowarzyszenie samodzielnie określa cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności; ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

§8

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać poza granicami RP.

§9

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§10

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest określony.

§11

Nazwa i pieczęć Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy Administracji Państwowej.

§12

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w statucie, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§13

 1. Stowarzyszenie nie stosuje zasad bezwzględnego posłuszeństwa jego członków wobec władz Stowarzyszenia.
 2. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w Stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze Stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§14

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pomoc w zapewnianiu im godziwych warunków bytowych, zdrowotnych oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych, organizowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
 2. Umożliwianie osobom niepełnosprawnym szerszego dostępu do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji oraz aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych.
 3. Integracja ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie izolacji społecznej, wzmacnianie poczucia przydatności społecznej oraz tworzenie warunków do współuczestnictwa osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w życiu społecznym miejscowości, gminy, powiatu.
 4. Propagowanie postaw, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu osób niepełnosprawnych w celu zapobiegania społecznemu wykluczeniu i marginalizacji tych osób.
 5. Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

§15

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od instytucji krajowych i zagranicznych, firm oraz osób fizycznych i prawych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Poprawę warunków bytowych poprzez modernizację obiektów i przyległego terenu Domu Pomocy Społecznej w Obrytem oraz pozyskiwanie potrzebnego sprzętu i wyposażenia.
 3. Prowadzenie dla osób dorosłych niepełnosprawnych szkoleń zawodowych i przygotowania do aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego, na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy.
 5. Podejmowanie działań w kierunku organizowania spotkań, imprez integracyjnych, kulturalno – rozrywkowych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, niepełnosprawnych mieszkańców gminy, powiatu z osobami środowiska lokalnego, gminnego i powiatowego.
 6. Współpracę z samorządem lokalnym, organami władzy państwowej, placówkami oświatowymi, Kościołem i innymi organizacjami pozarządowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 7. Organizowanie i aktywny udział w wystawach, kiermaszach oraz aukcjach prac wykonanych przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach promocji ich osiągnięć.
 8. Wsparcie organizacyjne i finansowe osób niepełnosprawnych w wyjazdach na imprezy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne organizowane w kraju oraz poza granicami RP.
 9. Angażowanie się w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie zagrożeń i problemów społecznych, uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych, podejmowanie pracy charytatywnej.
 10. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.
 11. Prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych i promujących Stowarzyszenie i Dom Pomocy Społecznej w Obrytem.
 12. Podejmowanie działań służących ochronie środowiska naturalnego.
 13. Pozyskiwanie artykułów spożywczych, odzieży, środków czystości, leków, środków medycznych, materiałów i pomocy do zajęć terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.
 14. Korzystanie ze środków zewnętrznych.
 15. Pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z niepełnosprawnymi.

16 Działania z zakresu zdrowia.

17 Inne działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§15a

Cele i sposoby realizacji są prowadzone w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§16

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych – czyli osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, zdolne do podejmowania czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych; członków zwyczajnych na podstawie deklaracji przyjmuje Zarząd.
 2. (skreślony)
 3. Członków honorowych – członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne bez względu na obywatelstwo. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członek zazwyczaj ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§17

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Propagowanie idei i haseł Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków.
 4. Regularnego płacenia składek członkowskich.

§18

Członkostwo wygasa poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po pisemnym upomnieniu z podaniem terminu uregulowania składek.
 3. (skreślony)
 4. Skazanie prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek.
 5. Zgon członka.

§19

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która dla poparcia działalności zadeklaruje stałą składkę bądź innego rodzaju stałą pomoc materialną.
 2. (skreślony)
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§20

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia, otrzymuje ona odznakę honorową Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi – obywatele polscy mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Członkowie honorowi – cudzoziemcy mają wszystkie prawa członkowskie za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§22

 1. Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne. Walne zwoływane są przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku, w I kwartale.
 2. Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub 30% członków. Stowarzyszenia, może być zwołane nadzwyczajne Walne.
 3. Nadzwyczajne Walne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23

 1. Termin Walnego ustala zarząd Stowarzyszenia, powiadamiając o jego miejscu i czasie wszystkich członków z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 2. 1a. Nadzwyczajne Walne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, powiadamiając o jego miejscu i czasie wszystkich członków na co najmniej 3 dni przed zebraniem.
 3. Członkowie otrzymują porządek obrad Zebrania.
 4. Członek może złożyć wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad w terminie 7 dni od jego otrzymania.

§24

Do kompetencji Walnego należy w szczególności:

 1. (skreślony)
 2. (skreślony)
 3. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 4. (skreślony)
 5. (skreślony)
 6. (skreślony)
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich, dokonywanie zmian statutu.
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia a należących do kompetencji Walnego.
 9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 10. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 12. (skreślony)
 13. (skreślony)

§25

 1. Uchwały Walnego zapadają większością głosów.
 2. Uchwalanie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawionych do głosowania.
 3. Uchwalanie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego.

§26

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym.
 2. Zarząd składa się z trzech członków, w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika.

2a. Prezes, na podstawie uchwał Walnego i Zarządu Stowarzyszenia podejmuje decyzje w drodze zarządzenia.

 1. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego w tym przedmiocie zwykłą większością głosów.
 2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§27

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 3. zwoływanie Walnego,
 4. zatrudnianie fachowego personelu pomocniczego i ustalanie jego wynagrodzeń,
 5. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym ewidencji składek członkowskich oraz dokumentacji finansowej i rachunkowej według obowiązujących przepisów,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji (zgodnie z zapisem § 12 statutu).

§28

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.

§29

1. W przypadku ustąpienia członka Zarząd Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.

2. Kadencja wybranych na wakujące stanowisko kończy się wraz z kadencją całej władzy, do którego została powołana.

3. W przypadku, w którym uzupełnienie w trybie wyżej określonym nie było możliwe przeprowadza się wybory uzupełniające.

§30

Do oświadczenia woli Stowarzyszenia we wszystkich sprawach w tym majątkowych i finansowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest każdy członek Zarządu Stowarzyszenia jednoosobowo.

§31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, członka.
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne w głosowaniu  jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego w tym przedmiocie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 4. (skreślony)
 5. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 6. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby które:
  a) wchodzą w skład Zarządu Stowarzyszenia lub pozostają z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swoich funkcji nie mogą otrzymać od Stowarzyszenia wynagrodzenia, ani zwrotu poniesionych, uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§32

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia w szczególności gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) (skreślony)
d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym,
e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego.

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.
 2. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. (skreślony)

§33

 1. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący.
 3. Członkowie Komisji przy wykonywaniu swych czynności mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia.
 4. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Zastępca.

§34

(skreślony)

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§35

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1) ze składek członkowskich,
  2) darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz dotacji,
  3) spadków lub zapisów,
  4) dochodów z własnej działalności statutowej,
  5) dochodów z majątku będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej
  6) wpływów ze zbiórek okolicznościowych.
 2. (skreślony)
 3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 5. Fundusze Stowarzyszenia służą do realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§36

 1. Zmiana statutu, a także rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, wszystkie decyzje zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje także uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§37

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. tj. 2001 Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
 2. (skreślony)
Skip to content