Ogłoszenie o nabór na stanowisko Psychologa w pełnym wymiarze czasu pracy

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem poszukuje pracownika na stanowisko psychologa.

Wymagane wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe – magister psychologii zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
 • 1 rok doświadczenia zawodowego;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 • cierpliwość, odpowiedzialność;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.
 1. Nawiązanie kontaktu indywidualnego z mieszkańcem, prowadzenie indywidualnych spotkań i ocena możliwości przystosowawczych.
 2. Opiniowanie, orzekanie, prowadzenie diagnozy psychologicznej mieszkańców m in. w zakresie cech osobowości, umiejętności, zdolności , zainteresowań, itp.
 3. Dokonywanie okresowej oceny mieszkańców dla potrzeb Indywidualnego Planu Wsparcia Mieszkańca.
 4. Prowadzenie terapii z mieszkańcami w zakresie: kształtowania umiejętności prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich, kształtowanie prawidłowych zachowań i reakcji w różnych sytuacjach życiowych.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, rozszerzanie wiedzy i doświadczeń życiowych.
 6. Udzielanie pomocy psychologicznej po zgłoszeniu przez personel każdego niepokojącego sygnału.
 7. Odwiedzanie mieszkańców mających problemy z poruszaniem się jak i osób sprawnych ruchowo, jeżeli taka wizyta jest podyktowana aktualną potrzebą w pokojach tych mieszkańców.
 8. Prowadzenie indywidualnych lub grupowych spotkań z pracownikami zespołów terapeutyczno-opiekuńczych w sprawach dotyczących mieszkańców.
 9. Przeprowadzanie szkoleń pracowników zespołów terapeutyczno–opiekuńczych z zakresu metod pracy z mieszkańcami.
 10. Traktowanie mieszkańców w sposób podmiotowy, uwzględniając godność i poczucie bezpieczeństwa .
 11. Prowadzenie dokumentacji – indywidualnych planów działania , karty pracy , ankiety , listy obecności oraz innych dokumentów związanych z pracą psychologa.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na wyżej wymienionym stanowisku zapraszamy do składania ofert.

Informacje dotyczące naboru można uzyskać bezpośrednio w Domu Pomocy Społecznej bądź telefonicznie 297411080 w. 131

Skip to content