Klauzula informacyjna (RODO)

 1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pod jednym dachem” z siedzibą w Obrytem 188, 07-215 Obryte, tel./fax 29 741 10 80. mail: stowarzyszenie@dpsobryte.pl .
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej Administratora.
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest działanie Administratora prowadzone w interesie publicznym, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. tj. 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia. Nie podanie danych uniemożliwi Państwu skorzystanie z pomocy Stowarzyszenia.
 5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim dane zostały zebrane lub do wycofania zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres mailowy: stowarzyszenie@dpsobryte.pl.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 3. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych.
Skip to content