Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dpsobryte.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-15

Dostępność architektoniczna

Poszczególne bloki, biura, pokoje mieszkańców budynków są oznaczone. Wejściu w budynku holu usytuowana jest tablica informacyjna. Na parkingu zakładu z zewnątrz i wewnątrz są wyznaczone miejsca postojowe by jak możliwie blisko podjechać do wejścia do obiektu, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dojazd do budynku zapewnia swobodne minięcie się kilku wózków lub par. Wejście do obiektów jest dostatecznie oświetlone i wyposażone w podjazd dla wózków prowadzących do głównych drzwi wejściowych. Podwójne (powyżej 1,40 m.) drzwi umożliwiają swobodny wjazd wózkiem z osobą towarzyszącą. W holu głównym jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych winda umożliwiająca przemieszczanie się na piętra budynku. Dostępna jest alternatywa polegająca na obsłudze windy przez personel. Komunikacja, poruszanie się wewnątrz budynku odbywa się w przestrzeni poziomej i pionowej. Podłoga na korytarzach wykonana z homogenicznej jednorodnej wykładziny winylowej z zastosowaniem kontrastowych barw pomiędzy ścianą i podłogą o szerokość 2 m. Wyeliminowano wszelkie nierówności podłoża co umożliwia sprawne poruszani się na wózkach inwalidzkich. Schody na klatkach pomiędzy kondygnacjami posiadają antypoślizgową nawierzchnię i poręcze po jednej stronie. W pomieszczeniach gdzie przebywają osoby niepełnosprawne ruchowo (świetlice ,stołówki podręczne, łazienki) dostosowano drzwi do bezkolizyjnego wjazdu wózkami. W łazienkach dostosowano dla osób starszych, niepełnosprawnych możliwość podjazdu wózkami które umożliwiają korzystanie z sanitariatów przy najmniejszym wysiłku osób. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb z wadami wzroku. Wejście do Domu Pomocy Społecznej jest wolne od barier nie znajdują się obiekty mogące utrudniać dotarcie. Przewiduje się możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
  • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Strzyżewski, sekretariat@dpsobryte.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 741 10 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Kontakt z Domem Pomocy Społecznej możliwy jest poprzez:

  • napisanie pisma na adres: Dom Pomocy Społecznej, Obryte 188 , 07-215 Obryte,
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres : sekretariat@dpsobryte.pl,
  • wysłanie faksu na numer 29 74 110 80 wew. 109,
  • skontaktowanie się telefonicznie lub za pośrednictwem innych osób na numer 29 74 110 80,
  • skontaktowanie się osobiście w godzinach urzędowania tj. 8.00-16.00.

Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Domu Pomocy Społecznej w postaci informacji w tekście łatwym do czytania.

Zapewnienie komunikacji z placówką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Domu Pomocy Społecznej o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu znajdującym się na parterze domu.
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem nie zapewnia osobom głuchym tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie.

Skip to content