Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w roku 2019 z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 stycznia 2019

DPS.ZP.264/PN5/2018

Obryte, dnia 14.01.2019 r.

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w roku 2019 z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  została  wybrana oferta Nr 7 złożona przez:

GWARANT Sp. z o. o.
Ul. Puławska 228 lok. 71
02-670 Warszawa

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (PZP).

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu złożono 7 oferty. Wykonawca: GWARANT Sp. z o. o.z siedzibą w Warszawie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez wskazanego wyżej Wykonawcę spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy PZP, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert – cena brutto 60%, czas reakcji patrolu interwencyjnego – 25%, doświadczenie – 15% i uzyskała największą ilość punktów (79,57) spośród ofert nieodrzuconych.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP przewidywany termin podpisania umowy o realizację zamówienia został wyznaczony na dzień 22 stycznia 2019 r.

            W celu badania i oceny ofert Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał oceny ofert, a następnie zbadał najkorzystniejszą ofertę, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przedstawia poniżej nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także łączną punktację przyznaną ofertom.

 

Lp

 

Nazwa Wykonawcy i adres

ILOŚĆ PUNKTÓW

RAZEM

 Kryterium: Cena oferty brutto (60%)

 Kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej (25%)

Kryterium: Doświadczenie

(15%)

 

1

BIURO OCHRONY KŁYS sp. z o. o.

Ul. Łokietka 33/17

98-200 Sieradz

OFERTA ODRZUCONA

2

Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia LIDER

Aleja Krakowska 80

05-090 Raszyn

34,28

15

15

64,28

3

Agencja Ochrony Osób i Mienia „EGIDA” M. K. J. Rostkowscy Spółka Jawna

Ul. Chemików 6A

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

40,71

15

15

70,71

4

„MM SERVICE MONITORING” Sp. z o. o.

- Lider konsorcjum

Ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

36,15

25

15

76,15

5

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA  „GROM” Sp. z o. o.

Ul. Jagiellońska 46

10-273 Olsztyn

33,46

15

3,75

52,21

6

GWARANT Sp. z o. o.

Ul. Puławska 228 lok. 71

02-670 Warszawa

39,57

25

15

79,57

7

MUSI NOVUM Sp. z o. o.

Ul. 1 Maja 43A

96-300 Żyrardów

OFERTA ODRZUCONA

            Zamawiający działając na podstawie art. 92, ust. 1, pkt 3 ustawy Pzp informuje jednocześnie o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

            Na podstawie art. 89, ust. 1, pkt 6 ustawy Pzp, w przedmiotowym postępowaniu odrzucona została oferta Nr 1 złożona przez:

 

BIURO OCHRONY KŁYS sp. z o. o.
Ul. Łokietka 33/17
98-200 Sieradz

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY

W dniu 27 grudnia 2018 roku Zmawiający zamieścił na swojej stronie internetowej Informację z otwarcia ofert oraz wyniki oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, z którego wynikało, iż oferta złożona przez BIURO OCHRONY KŁYS sp. z o. o. uzyskała najwyższą ocenę. W dniu 28 grudnia 2018 roku Wykonawca przesłał do Zamawiającego informację o omyłkowym podaniu w ofercie ceny netto zamiast wymaganej zapisami SIWZ ceny brutto. Zamawiający informuje, że przesłane przez Wykonawcę wyjaśnienie nie stanowi o popełnieniu oczywistej omyłki rachunkowej lecz błąd w obliczeniu ceny i skutkuje odrzuceniem oferty w rozumieniu przepisów art. 89, ust. 1, pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Na podstawie art. 89, ust. 1, pkt 2 ustawy Pzp, w przedmiotowym postępowaniu odrzucona została oferta Nr 7 złożona przez:

MUSI NOVUM Sp. z o. o.
Ul. 1 Maja 43A
96-300 Żyrardów

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY

W dniu 03 stycznia 2019 roku do Zamawiającego dotarły informacje o zastosowaniu przez spółkę MUSI NOVUM Sp. z o. o. rażąco niskiej ceny. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie oraz przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny brutto złożonej przez spółkę oferty. W dniu 04 stycznia 2019 roku Zamawiający podjął decyzję o  unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert. W trakcie analizy kalkulacji ceny brutto oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Spółkę MUSI NOVUM zauważono, iż Wykonawca uwzględnił w swojej kalkulacji dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na zatrudnienie których przy realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający w toku wyjaśniania treści SIWZ nie wyraził zgody. Wykonawca nie zastosował się do Wyjaśnień Zamawiającego w tym zakresie i przedstawił ofertę niezgodną z treścią SIWZ oraz wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr Bogdan Wojciech Łach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DPS Obryte
Data utworzenia:2019-01-14
Data publikacji:2019-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Szwedo
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:627