Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych i produktów mleczarskich w I półroczu roku 2019”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 stycznia 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579, ze zm.) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została  wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

HURT I DETAL
Artykuły Spożywczo – Rolne
Anna Siekierko
Ul. Szpitalna 24
18-200 Wysokie Mazowieckie

Uzasadnienie prawne:

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (PZP).

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu złożono 2 oferty. Wykonawca: HURT I DETAL Artykuły Spożywczo – Rolne Anna Siekierko z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez wskazanego wyżej Wykonawcę spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), jest zgodna z przepisami ustawy PZP, jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie ustalonego kryterium oceny ofert – cena brutto 60%, czas realizacji pojedynczego zamówienia – 25%, częstotliwość dostaw – 15% i uzyskała największą ilość punktów – 100.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP przewidywany termin podpisania umowy o realizację zamówienia został wyznaczony na dzień 9 stycznia 2019 r.

            W celu badania i oceny ofert Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał oceny ofert, a następnie zbadał najkorzystniejszą ofertę, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przedstawia poniżej nazwy firm, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także łączną punktację przyznaną ofertom.

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy i adres

ILOŚĆ PUNKTÓW

RAZEM

Kryterium: Cena oferty brutto (60%)

Kryterium: Czas realizacji pojedynczego zamówienia (25%)

Kryterium: Częstotliwość dostaw

(15%)

1

HURT I DETAL

Artykuły Spożywczo – Rolne

Anna Siekierko

Ul. Szpitalna 24

18-200 Wysokie Mazowieckie

 

 

60

 

 

25

 

 

15

 

 

100

2

OVOTZER SERVICE S.C.

O. Gadziński, G. Dziewulski

01-492 Warszawa

ul. Telewizyjna 31 A

 

38,04

 

1,56

 

10

 

49,6

 Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
mgr Bogdan Wojciech Łach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DPS Obryte
Data utworzenia:2019-01-04
Data publikacji:2019-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Zofia Szwedo
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:267