Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 października 2017

Nr ogłoszenia 03/2017

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Obrytem ogłasza otwarty i konkurencyjny nabórna wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

 1. Stanowisko pracy: KSIĘGOWY – pełny etat

 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego,

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne i co najmniej dwuletni staż pracy,

f) nieposzlakowana opinia.

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

a) umiejętność obsługi komputera,

b) znajomość aktów prawnych z zakresu pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) dodatkowe kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na stanowisku księgowego (szkolenia, kursy).

 1. Zadania wykonywane na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) prowadzenie ewidencji analitycznej ilościowo-wartościowej w chronologii dziennej magazynu odzieżowego,

2) prowadzenie ewidencji analitycznej ilościowo-wartościowej w chronologii dziennej magazynu pozostałego,

3) sporządzanie zestawień przychodów i rozchodów na koniec każdego miesiąca z w/w magazynów,

4) uzgadnianie sald stanów magazynowych z kartotekami magazynowymi oraz wartości z ewidencją analityczną na koniec każdego miesiąca,

5) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do kapitału początkowego (ZUS R - p7)

6) rozliczanie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz terminowe przedkładanie wniosków o refundację w Powiatowym Urzędzie Pracy,

7) rozliczanie konserwatorów z pobranych materiałów.

 1. Warunki pracy:

a) praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie,

 b) narażenie na stres.

 1. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.

 1. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

d) kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) a w przypadku kontynuacji zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu,

e) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

f) pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

h) pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

i) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku księgowego,

j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

k) osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnegozapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),  jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu oraz adresem zwrotnym z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Obrytem pokój nr 1 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Domu) na adres: Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Obryte 188, 07-215 Obryte,

2) termin składania dokumentów upływa dnia 23 października 2017 r.,

3) dokumenty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej po wyżej wspomnianym terminie nie będą rozpatrywane,

4) informacja o wyniku naboru, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dpsobryte.pl) oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Obrytem,

5) osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba zatrudniona otrzyma wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.) i obowiązującym w Domu Pomocy Społecznej regulaminem wynagradzania pracowników.

 2. Osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wspomniane stanowisko, która podejmie pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze może zostać zakończony bez wyłonienia kandydata lub unieważniony w każdym czasie bez podania przyczyny.

Uwaga:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko.

 

Załączniki:

> kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DPS Obryte
Data utworzenia:2017-10-13
Data publikacji:2017-10-13
Osoba sporządzająca dokument:Teresa Piotrowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1210